Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

X. Ad Corinthios [Epistola] prima
X. Pros Korinthious prote [Epistole]