Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IV. Sectio tertia, quae vere prompteque Occidentales magistros ad Asianos, et communem fidei regulam reducit, et trahit
IV. Tmema triton, ton dutikon didaskalon procheiros kai alethos pros tous Asianous, kai ton koinon kanona tes pisteos ephelkusikon