Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

II. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] Homilia [...] pro tumultu subversionis imaginum Theodosii magni imperatoris et in dictum apostoli: Divitibus huius saeculi praecipe et contra avaritiam
II. Tou autou Omilia [...] epi ataxia tes katastrophes ton andrianton Theodosiou tou basileos tou megalou kai eis to reton tou apostolou: tous plosiois paraggelle en to nun aioni; kai kata pleonexias