Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXVII. Tomus propositus a Sisinnio, patriarcha Constantinopolitano, de fratribus consobrinas ducentibus
XXXVII. Tomos ektetheis para tou Sisinniou, patriarchou Konstantinoupoleos, peri ton tas exadelphas lambanonton adelphon