Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XVIII. Praxis (seu Vita) Gregorii sanctissimi et apostolici papae veteris Romae
XVIII. Praxis Gregoriou tou agiotatou kai apostolikou papa tes presbyteras Romes