Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XV. Epistola S. Gregorii Nysseni episcopi ad beatum Letoium Melitenes episcopum
XV. Epistole tou agiou Gregoriou episkopou Nusses pros ton en agiois Letoion episkopon Melitenes