Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXIV. B. Cyrilli Constitutio XXIV ad Epiphanium sanctissimum archiepiscopum beatae civitatis, et oecumenico patriarchae
XXXIV. Tou makariou Kurillou diataxis kd Epiphanio to agiotato archiepiskopo tes audaimonos poleos, kai oikoumeniko patriarche