Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IX. Eiusdem [Nicolai sacerdotis Tarentini] Libellus, quod non deceat mulieres introducere in sacrarium quemadomodum Latini faciunt
IX. Tou autou Peri tou, oti ou dei gunaikas eisagein en thusiasterio, kathos oi Latinoi poiousin