Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VII. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De eleemosyna et ex secunda Epistola ad Corinthios
VII. Tou autou peri elemosynes kai ek tes pros Korinthious b Epistoles