Filters

 • author: Metrodorae
 • author: Metrodora
 • author: Metrodora
 • author: Metrodora
 • level: work (A)
 • collection: Plutei
 • type: testo manoscritto
 • shelfmark: Plut.75.3
 • shelfmark: Plut.75.3
 • shelfmark: Plut.75.3
 • shelfmark: Plut.75.3
 • shelfmark: Plut.75.3

Refine your search