Filters

 • author: Metrodorae
 • author: Metrodora
 • author: Metrodora
 • author: Metrodora
 • date: 1101-1200
 • collection: Plutei
 • type: testo manoscritto
 • shelfmark: Plut.75.3
 • shelfmark: Plut.75.3
 • shelfmark: Plut.75.3
 • shelfmark: Plut.75.3
 • shelfmark: Plut.75.3

Refine your search