Filters

  • author: Heronis
  • author: Heronis
  • collection: Plutei
  • type: testo manoscritto
  • type: testo manoscritto
  • type: testo manoscritto
  • shelfmark: Plut.28.4
  • shelfmark: Plut.28.4
  • shelfmark: Plut.28.4

Refine your search