Filters

  • author: R. Raphael ben Iacob Rosselli
  • author: R. Raphael ben Iacob Rosselli
  • author: R. Raphael ben Iacob Rosselli
  • date: 1401-1600
  • date: 1401-1600
  • date: 1401-1600
  • level: manuscript (M)
  • type: testo manoscritto
  • type: testo manoscritto
  • shelfmark: Plut.2.38

Refine your search