Filters

 • author: Eutocii Ascalonitae
 • author: Eutocii Ascalonitae
 • author: Eutocii Ascalonitae
 • author: Eutocius Ascalonita
 • author: [Eutocii Ascalonitae]
 • date: 1201-1300
 • date: 1201-1300
 • date: 1201-1300
 • type: testo manoscritto
 • type: testo manoscritto
 • shelfmark: Plut.28.4

Refine your search