Filters

  • author: Aristotelis
  • author: Aristoteles
  • collection: Plutei
  • type: testo manoscritto
  • type: testo manoscritto?
  • shelfmark: Plut.13 sin.11

Refine your search