Filters

  • author: Aristotelis
  • author: Aristoteles
  • author: Arsistotel[is]
  • type: testo manoscritto
  • type: testo manoscritto?Shelfmark=Plut.84.4

Refine your search