Filters

  • author: Aristotelis
  • author: Aristoteles
  • author: Aristotelis
  • date: 0901-1000
  • collection: Plutei
  • type: testo manoscritto?

Refine your search