Filters

 • author: Eutocii Ascalonitae
 • author: Eutocii Ascalonitae
 • author: Eutocii Ascalonitae
 • author: Eutocii Ascalonitae
 • date: 1201-1300
 • date: 1201-1300
 • collection: Plutei
 • collection: Plutei
 • collection: Plutei
 • collection: Plutei
 • type: testo manoscritto

Refine your search